Next meeting: October 8, 7 PM. Program: Rick Rickowski, W9ZD, on DX through Satellite TV
Password: